tirsdag 13. januar 2015

Interlinear Johannes evang. kap. 1: Gresk-latin-norsk


1.


Joh 1:1᾿Εν ἀρχῇ ν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ν ὁ Λόγος


In principio erat verbum, et verbuk erat apud Deum, et Deus erat Verbum.


I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.


Joh 1:2  οτος ν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.


Hoc erat in  principio apud Deum.


Han var i begynnelsen hos Gud.


Joh 1:3  πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ν γέγονεν.


Ominia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est;


Alt gjennom ham ble til, og uten ham ble iikke en ting som er blit til


Joh 1:4  ἐν αὐτῷ ζωὴ ν, καὶ ἡ ζωὴ ν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·


In ipso vita erat, et vita erat lux hominum.


I ham liv var og livet var lyset til menneskene.


Joh 1:5  καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.


Et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non comprehenderunt.


Og lyset i mørket lyser, og mørket over det ikke fikk makt.


Joh 1:6  ᾿Εγένετο νθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, νομα αὐτῷ ᾿Ιωάννης·


Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioannes.


Ble/kom menneske utsendt av Gud, navnet hans (var) Johannes.


Joh 1:7  οτος λθεν εἰς μαρτυρίαν, να μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, να πάντες


Hic venit in testimonium ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes


Han kom til vitnesbyrd, for at han skulle vitne om lyset, for at alle


πιστεύσωσι δι᾿ αὐτοῦ.


crederent per illum.


Skulle tro ved ham.


Joh 1:8  οὐκ ν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾿ να μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.


Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine.


Ikke var han lyset, men for at/å vitne om lyset .


Joh 1:9  Ην τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, φωτίζει πάντα νθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν


Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.


Var lyset det sanne, som opplyser hvert menneske, kommende til


κόσμον.


Verden.


Joh 1:10  ἐν τῷ κόσμῳ ν, καὶ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν


In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit.


I verden var han, og verden ved ham er blitt til, og verden ham


οὐκ γνω.


Ikke kjente.


Joh 1:11  εἰς τὰ δια λθε, καὶ οἱ διοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.


In propria venit, et sui eum non receperunt.


Til sitt eget han kom, og hans egne ham ikke tok imot.


 


Joh 1:12  σοι δὲ λαβον αὐτόν, δωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι,


Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri


Så mange men tok imot ham, gav han dem rett/makt barn Guds å bli,


τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ νομα αὐτοῦ,


his, qui credunt in nomine eius.


de som tror på/til navnet hans.


Joh 1:13  ο οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς, οὐδὲ ἐκ θελήματος


Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque volutate


De som ikke av blod, heller ikke av vilje kjøts, heller ikke av vilje


ἀνδρὸς, ἀλλ᾿ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.


Viri, sed ex Deo nati sunt.


Menneske, men av Gud ble født.


Joh 1:14  Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν


Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis: et vidimus


Og ordet kjøt ble og tok bolig (i telt) i oss, og vi så


δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.


Gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a patre plenum gratiae, et veritatis.


Herligheten hans, herlighet som enbårens av far, full av nåde og sannhet.


Joh 1:15  ᾿Ιωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· οτος ν ν επον, ὁ


Ionannes testimonium perhibet de ipso, et clamat  dicens: His erat, quem dixi:


Johannes vitner om ham og har ropt og sa: han, denne var (det) om hvem jeg sa,


ὀπίσω μου ἐρχόμενος μπροσθέν μου γέγονεν, τι πρῶτός μου ν.


Qui post me venturus est, ante me factus est: quia prior me erat.


Etter meg kommer, før meg har vært, for før meg var.


Joh 1:16  Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ


Et de pletitudine eius nos omnes accepimus, et gratiam pro


Og av fylden hans vi alle tok imot, og nåde over/i stedet for


χάριτος·


gratia


nåde.


 


Joh 1:17  τι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστ


Quia lex per Moysen data est, gratia et veritas per Iesum Christum


For loven ved Moses ble gitt, nåden og sannheten ved Jesus Kristus


οῦ ἐγένετο.


Facta est.


Kom.
Joh 1:18  Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· μονογενὴς υἱὸς ὁ ν εἰς τὸν κόλπον τοῦ


Deus nemo vidit umquam: unigenitus filius, qui est in sinu


Gud ingen har sett noen gang. Enbårne sønn han som værende i fanget


πατρὸς, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.


patris, ipse enarravit.


Faderens, han forklarte/ fortolket (ham).


Joh 1:19  Καὶ ατη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ ᾿Ιωάννου, τε ἀπέστειλαν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἐξ


Et hoc est testimonium Ioannis, quando miserunt Iudaei ab


Og dette er vitnesbyrdet (til) Johannes, da sendte jødene fra


Ιεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευτας να ἐρωτήσωσιν αὐτόν· σὺ τίς ε;


Ierosolymis sacerdotes et Levitas ad eum ut interrogarent eum: Tu quis es?


Jerusalem prester og levitter forat de skulle spørre ham:du hvem er?


Joh 1:20  καὶ ὡμολόγησε, καὶ οὐκ ἠρνήσατο· καὶ ὡμολόγησεν τι οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ


Et confessus est, et non negavit: et confessus est; quia non sum ego


Og bekjente og ikke nektet og bekjente, at ikke jeg er Kristus


Χριστός.


Christus.


Joh 1:21καὶ ἡρώτησαν αὐτόν· τί ον; ᾿Ηλίας ε σύ; καὶ λέγει· οὐκ εἰμί. ὁ προφήτη


Et interrogaverunt eum: Quid ergo? Elias est tu? Et dixit: Non sum. Propheta


Og de spurte ham: hvem da? Elias er du? Og han sa: ikke jeg er. Profeten


ς ε σύ; καὶ ἀπεκρίθη, ο.


Er du? Og han svarte, Nei.


es tu? Et respondit: Non.


Joh 1:22 επον ον αὐτῷ· τίς ε; να ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγει


Dixerunt ergo ei: Quis es ut responsum demus his. Qui mieserung nos? qui


De sa da tila ham: hvem er du? For at svar vi kan gi dem som sendte oss: hva sier


ς περὶ σεαυτοῦ;


dicis de teipso?


du om deg selv?


Joh 1:23  φη· ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς


Ait: Ego vox clamantis in deserto: Dirigite viam Domini, sicut


Han sa: eg røst ropende i ørkenen, jevne ut veien Herrens, som


επεν Ησαας ὁ προφήτης.


Dixit Isaias propheta.


Sa Esaias profeten.


Joh 1:24  καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι σαν ἐκ τῶν Φαρισαίων.


Et qui missi fuerant, erant ex pharisaeis.


Og de utsendte var av fariseerne.


Joh 1:25  καὶ ἡρώτησαν αὐτὸν καὶ επον αὐτῷ· τί ον βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ ε ὁ Χρι


Et interrogaverunt eum, et dixerunt ei: Quid ergo baptizas, si tu non es


Og de spurte ham og sa til ham: hvorfor da du døper, hvis du ikke er Kristus


στὸς οτε ᾿Ηλίας οτε ὁ προφήτης;


Christus, neque Elias, neque Propheta?


eller Elias eller profeten?


Joh 1:26  ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιωάννης λέγων· ἐγὼ βαπτίζω ἐν δατι· μέσος δὲ ὑμῶ


Respondit ei Ionannes, dicens: Ego baptiza in aqua; medius autem vestrum


Svarte dem Jesusen siende Johannessen: jeg døper i vann, midt men blant dere


ν στηκεν ν ὑμεῖς οὐκ οδατε.


Stetit, quem vos nescitis.


Står som dere ikke kjenner.


Joh 1:27  αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ς μπροσθέν μου γέγονεν· ο ἐγὼ


Ipse est, quipost me venturus est, qui ante me factus est: cuius ego


Han er den etter meg kommende, han før meg har vært. Hvis jeg


οὐκ εἰμὶ ξιος να λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.


Non sum dignus ut solvam eius corrigiam calceamenti.


Ikke jeg er verdig til å/for å løse lisse/reim sandalens-


Joh 1:28  Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, που ν ᾿Ιωάννης βαπ


Haec in bethania facta sunt trans Iordanem, ubi erat baptizans.


Dette i Betania skjedde på andre side Jordan hvor var Johannes døpende.


τίζων.


Joh 1:29  Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ ᾿Ιωάννης τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν καὶ λ


Altera dia vidit Ioannes Iesum venientem ad se, et ait:


(på) morgenen (etter) så Johannes Jesusen kommende til ham og


έγει· δε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.


Ecce agnus Dei, ecce qui tollit paccatum mundi.


Sier: Se Lammet Guds som bærende syndene verdens.


Joh 1:30  οτός ἐστι περὶ ο ἐγὼ επον· ὀπίσω μου ρχεται ἀνὴρ ς μπροσθέν μο


His est, de qui dixit: post me venit vir, qui ante me


Han er den om hvem jeg sa: etter meg kommer (en) mann som før meg


υ γέγονεν, τι πρῶτός μου ν.


factus est: quia prior me erat.


ble til,var, fordi før meg han var.


Joh 1:31  κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾿ να φανερωθῇ τῷ ᾿Ισραὴλ, διὰ τοῦτο λθον


Et ego nesciebam eum, sed ut manifestetur in Israel, propterea veni


Og jeg ikke kjente ham, men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor kom


ἐγὼ ἐν τῷ δατι βαπτίζων.


ego in aqua baptizans.


Jeg i vannet døpende.


Joh 1:32  Καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάννης λέγων τι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον


Et testimonium perhibuit Ioannes, dicens: Quia vidi Spiritum descendentem


Og vitnet Johannes siende at jeg har sett Ånden dalende ned


ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ μεινεν ἐπ᾿ αὐτόν.


Quasi columbamde caelo, et mansit susper eum.


Som due fra himmel, og ble over ham.


 


Joh 1:33  κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾿ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν δατι, ἐκεῖνός μοι


Et ego nesciebam eum: sed qui misit me baptizare in aqua, ille mihi


Og jeg ikke kjente ham, men han som har sendt meg å døpe i vann, han meg


επεν· ἐφ᾿ ν ν δῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾿ αὐτόν, οτός ἐστιν ὁ


dixit: Super quem videris Spiritum descendentem, et manentem super eum,his est,


sa: på hvem som du ser Ånden dalende ned og blivende over ham, han er den som


βαπτίζων ἐν Πνεύματι Αγίῳ.


qui baptizat in Spiritu sancto.


 


Døpende i/med ånd hellig.


Joh 1:34  κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα τι οτός ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.


Et ego vidi: et testimonium perhibui quia hic est Filius Dei.


Og jeg har sett og har vitnet at han er Sønnen Guds.


Joh 1:35  Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ ᾿Ιωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο,


Altera die iterum stabat Ioannes, et ex discipulis eius duo.


På morgonen etter igjen stod Johannes og av disiplene hans to,


Joh 1:36  καὶ ἐμβλέψας τῷ ᾿Ιησοῦ περιπατοῦντι λέγει· δε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ.


Et respiciens Iesum ambulantem, dicit: Ecce agnus Dei.


Og hadde sett på Jesus gående omkring, sa: se lammet Guds.


Joh 1:37  καὶ κουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἡκολούθησαν τῷ


Et audierunt eum duo discipuli loquentem, et secuti sunt Iesum.


Og hørte ham de to disipler talende, og de fulgte


᾿Ιησοῦ.


Jesus


 


Joh 1:38  στραφεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐ


Conversus autem Iesus, et videns eos sequentes se, dicit eis:


Vendt seg men Jesus og havende sett dem    følgende  etter, han sa til dem


τοῖς· τί ζητεῖτε; οἱ δὲ επον αὐτῷ· ῥαββί· λέγεται ἐρμηνευόμενον διδάσκαλε· ποῦ


quid quaeritis? Qui dixerung ei: Rabbi,(quod dicitur interpretatum Magister) ubi


hva søker dere? De men sa til ham: Rabbi. Det er oversatt lærer, hvor


μένεις;


habaitas?


blir (bor)du?


Joh 1:39  λέγει αὐτοῖς· ρχεσθε καὶ δετε. λθον ον καὶ εδον ποῦ μένει, καὶ παρ


Dicit eis: Venite et videte. Venerunt et  viderunt ubi maneret, et apud


Han sa til dem: kom og se. De kom da og så hvor han blir,bor, og hos


᾿ αὐτῷ μειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ρα ν ὡς δεκάτη.


Eum manserunt die illo.: hora autem erat decima.


Ham ble de dagen denne,. Timen var ca tiende


Joh 1:40  ν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου ες ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντω


Erat autem Andreas frater Simonis Petri unus ex duobus, qui audierant


Var Andreas broren Simon Peter en av de to som havende hørt


ν παρὰ ᾿Ιωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ·


a Ioannes, et secuti fuerant eum.


hos Johannes og havende fulgt ham.


Joh 1:41  εὑρίσκει οτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν διον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· εὑ


Invenit hic primum fratrem suum Simonem, et dicit ei:


Finner han først boren sin egen Simon og han sa til ham:


ρήκαμεν τὸν Μεσσίαν· ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστός·


Invenimus Messiam. (quod est iterpretatum Christus.)


vi har funnet Messias det er oversatt Kristus.


Joh 1:42  καὶ γαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς επεν· σὺ


Et adduxit eum ad Iesum. Intuitus autem eum Iesus, dixit: Tu


Og han førte ham til Jesusen, Havende sett ham Jesus sa han, du


ε Σίμων ὁ υἱὸς ᾿Ιωνᾶ, σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ἑρμηνεύεται Πέτρος.


es Simon filius Iona: tu vocaberis Cephas, quod interpretatur Petrus.


Er Simon sønnen Jonas, du skal kalles Kefas, som betyr Peter.


Joh 1:43  Τῇ ἐπαύριον ἡθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκ


In crastinum voluit exire in Galilaeam, et invenit


Dagen etter ville Jesus gå til galilea og finner


ει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι.


Philippum. Et dixit ei Iesus: Sequere me.


Filipp og han sier til ham: følg etter meg.


Joh 1:44  ν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου.


Erat autem Philippus a Bethsaida, civitate Andreae, et Petri.


Var men Filipp fra Betsaida, fra byen Andreas’ og Peters (dvs. gen.).


Joh 1:45  εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ν γραψε Μωϋσῆς ἐν


Invenit Philippus Nathanael, et dicit ei: Quem scripsit Moyses in


Finner  Fillip (subj.) Natanael (obj) og sier til ham: han som skrev (om) Moses i


τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν,᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρε


lege, et Prophetae, invenimus Iesum filium Ioseph a Nazareth.


loven og profetene (har) vi funnet, Jesus sønnen Josefs fra Nasaret.


τ.


 


Joh 1:46  καὶ επεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εναι; λέγει α


Et dixit ei Nathanael: A Nazareth potest aliquid boni esse? Dicit


Og sa til ham Natanael: fra Nasaret kan noe godt være? sier


ὐτῷ Φίλιππος· ρχου καὶ δε.


ei Philippus: Veni, et vide.


Til ham Filip: kom og se


Joh 1:47  εδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτ


Vidit Iesus Nathanael venientem ad se, et dicit de eo:


Såg Jesus Natanael kommende til ham/seg og sier om ham


οῦ· δε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ στιν.


Ecce vere Israelita, in quo dolus non est.


Se sannelig israelitt i hvem svik ikke er.


Joh 1:48  λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ επε


Dicit ei Nathanael: Unde me nosti? Respondit Iesus, et dixit


Sier til ham Natanael: hvorfra meg du kjenner? Svarte Jesus og sa


ν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ντα ὑπὸ τὴν συκῆν εδόν σε.


Ei: Priusquam te Philippus vocaret, cum esses sub ficu, vidi te.


til ham: Før det deg Filipp rope på værende under fikentreet jeg så deg.


Joh 1:49  ἀπεκρίθη Ναθαναήλ καὶ λέει αὐτῷ· ῥαββί, σὺ ε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ ε


Respondit ei Nathanael, et ait: Rabbi, tu es Filius Dei, tu es.


Svarte Natanael og  sier til ham: Rabbi, du er Sønnen Guds,du er


ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ.


Rex Israel


Konge Israels.


Joh 1:50  ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ επεν αὐτῷ· τι επόν σοι εδόν σε ὑποκάτω τῆς σ


Respondit Iesus, et dixit ei: Quia dixit tibi: Vidi te sub ficu,


Svarte Jesus og sa til ham: fordi jeg sa deg at jeg så deg under fikentreet,


υκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ψει.


Credis; maius his videbis.


Tror du. Større enn disse du skal se.


Joh 1:51  καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ρτι ψεσθε τὸν οὐρανὸν


Et dicit ei: Amen, amen dico vobis, videbitis caelum


Og sier til ham: amen, sannelig sier jeg til dere, fra nå av skal dere se himmelen


ἀνε ῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν


apertum, et Angelos Dei ascendentes, et descendentes supra


åpnet, og englene Guds stigende opp og stigende ned over


Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.


Filium hominis.


Sønnen menneskets.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar