søndag 1. februar 2015

Interlinear gresk-latin-norsk: Johannes ev. kap. 2: Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ


2.


Joh 2:1  Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ν ἡ μή

1 et die tertio nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae et erat

Og på dagen den tredje et bryllup ble holdt i kana i Galilea, og var moren

τηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐκεῖ·

mater Iesu ibi

Jesu der.

Joh 2:2  ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον.

2 vocatus est autem ibi et Iesus et discipuli eius ad nuptias

 

Var innbudt men også Jesus og disiplene hans til brylluppet

Joh 2:3  καὶ ὑστερήσαντος ονου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ πρὸς αὐτόν· ονον οὐκ

3 et deficiente vino dicit mater Iesu ad eum vinum non habent

 

Og værende i mangel på vin ikke de hadde, sier moren Jesu til ham: vin ikke

χουσι.

De har

Joh 2:4  λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οπω κει ἡ ρα μου.

4 et dicit ei Iesus quid mihi et tibi est mulier nondum venit hora mea

 

Sier til henne Jesus: hva (mellom) meg og deg, kvinne? Ikke ennå timen min (er kommet).

Joh 2:5  λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· τι ν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε.

5 dicit mater eius ministris quodcumque dixerit vobis facite

Sier moren hans til tjenerne: det som han sier til dere, gjør (det).

Joh 2:6  σαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ξ κείμεναι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ᾿Ιουδα6 erant autem ibi lapideae hydriae sex positae secundum purificationem Iudaeorum capientes

Var men der vannkar av stein seks stående etter renselse (skikken) jødenes

ίων, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο τρεῖς.

singulae metretas binas vel ternas

 

Rommende hver anker to eller tre.

Joh 2:7  λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· γεμίσατε τὰς ὑδρίας δατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς

7 dicit eis Iesus implete hydrias aqua et impleverunt eas usque

 

Sier til dem Jesus: fyll vannkarene med vann, og de fylte dem

 ως νω.

ad summum

Helt opp.

Joh 2:8καὶ λέγει αὐτοῖς· ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ. καὶ νεγκαν

8 et dicit eis Iesus haurite nunc et ferte architriclino et tulerunt

 

Og han sier til dem: Øs opp nå og bær til kjøkemesteren og de men bar inn.

Joh 2:9  ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ δωρ ονον γεγενημένον - καὶ οὐκ ᾔδε

9 ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam et non sciebat

 

Som men smakte kjøkemesteren vannet til vn var blitt og ikke visste

ι πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἡντληκότες τὸ δωρ - φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ

unde esset ministri autem sciebant qui haurierant aquam vocat sponsum

 

hvorfra det er, men tjenerne visste de (som)har øst opp vannet roper på brud-

ἀρχιτρίκλινος

architriclinus

gommen (obj.) kjøkemesteren (subj.).

Joh 2:10  καὶ λέγει αὐτῷ· πᾶς νθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν ονον τίθησι, καὶ ταν

10 et dicit ei omnis homo primum bonum vinum ponit et cum

Og sier til ham: hvert menneske først den gode vin setter fram, og når (de)

μεθυσθῶσι, τότε τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν ονον ως ρτι.

inebriati fuerint tunc id quod deterius est tu servasti bonum vinum usque adhuc

 

Ble fulle, da den ringere. Du har bevart,beholdt den gode vinen til nå.

Joh2:11Ταύτην ἐποίησε ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ

11 hoc fecit initium signorum Iesus in Cana Galilaeae et

Denn gjorde han første tegnene Jesus i Kana (i) Galilea og

ἐφανέρωσε τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

manifestavit gloriam suam et crediderunt in eum discipuli eius

Han åpenbarte herligheten sin og trodde på ham disiplene hans.

 

Joh 2:12  Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδε

12 post hoc descendit Capharnaum ipse et mater eius et

Etter dette gikk han til kapernaum, han og moren hans og brødrene

λφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ μειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

fratres eius et discipuli eius et ibi manserunt non multis  diebus.

hans og disiplene hans og der ble de mange dager.

 

Joh 2:13  Καὶ ἐγγὺς ν τὸ πάσχα τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ιεροσόλυμα ὁ

13 et prope erat pascha Iudaeorum et ascendit Hierosolyma Iesus

Og nær var påske (til) jødane og gjekk opp (til) Jerusalem Jesus

 

᾿Ιησοῦς.

Joh 2:14  καὶ ερεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰ

14 et invenit in templo vendentes boves et oves et columbas

Og han fant i templet de som var selgende okser og sauer og duer

ς, καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους.

et nummularios sedentes

et pengevekslerne sittende.

Joh 2:15  καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τ

15 et cum fecisset quasi flagellum de funiculis omnes eiecit de templo

Og havende gjort en svøpe av rep alle han drev ut av templet,

ε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεε τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας

oves quoque et boves et nummulariorum effudit aes et mensas subvertit

nemlig sauene og oksene og pengevekslerenes han tømte ut penger og bordene

ἀνέστρεψε,

veltet han.

Joh 2:16  καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν επεν· ρατε ταῦτα ἐντεῦθεν· μὴ ποιεῖ

16 et his qui columbas vendebant dixit auferte ista hinc nolite facere

Og til dem duene selgende sa han: ta disse sakene herfra og ikke gjør huset (og)

τε τὸν οκον τοῦ πατρός μου οκον ἐμπορίου.

domum Patris mei domum negotiationis

farens min hus handels.

Joh 2:17  ἐμνήσθησαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, τι γεγραμμένον ἐστίν, ὁ ζῆλος τοῦ

17 recordati vero sunt discipuli eius quia scriptum est zelus

Mintes men diusiplene hans at skrevet det er: at Nidkjærheten

οκου σου καταφάγεταί με.

domus tuae comedit me

huset ditt fortærer meg.

Joh 2:18  ἀπεκρίθησαν ον οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ επον αὐτῷ· τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖ

18 responderunt ergo Iudaei et dixerunt ei quod signum ostendis nobis

Svarte da jødene  og sa til ham: hvilket tegn viser du oss

ν τι ταῦτα ποιεῖς;

quia haec facis

for at disse ting du gjør?

Joh 2:19  ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ επεν αὐτοῖς· λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισ

19 respondit Iesus et dixit eis solvite templum hoc et in tribus

Svarte Jesus og sa til dem: riv ned templet dette, og i/på tre

ὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.

diebus excitabo illud

dager skal jeg gjenreise det.

Joh 2:20  επον ον οἱ ᾿Ιουδαῖοι· τεσσεράκοντα καὶ ξ τεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς

20 dixerunt ergo Iudaei quadraginta et sex annis aedificatum est templum hoc

Sa da jødene: (i) førti og seks år ble bygget på templet

οτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;

et tu tribus diebus excitabis illud

og du på tre dager vil gjenreise det?

Joh 2:21  ἐκεῖνος δὲ λεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.

21 ille autem dicebat de templo corporis sui

Han men talte om templet legemet sitt.

Joh 2:22  τε ον ἡγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τι τοῦτο λεγ

22 cum ergo resurrexisset a mortuis recordati sunt discipuli eius quia hoc dicebat et

Da derfor han var oppstått fra døde, mintes disiplene hans at dette han talte og

 

ε, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ͅ επεν ὁ ᾿Ιησοῦς.

crediderunt scripturae et sermoni quem dixit Iesus

de trodde Skriften og ordet  sa Jesus.

Joh2:23Ως δὲ ν τοῖς Ιεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν

23 cum autem esset Hierosolymis in pascha in die festo multi crediderunt

Som men han var i Jerusalem i påsken i høytiden, mange trodde

εἰς τὸ νομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἐποίει.

in nomine eius videntes signa eius quae faciebat

på navnet hans, seende hans tegn som han gjorde.

Joh 2:24  αὐτὸς δὲ ᾿Ιησοῦς οὐκ ἐπίστευεν ἑαυτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν π

24 ipse autem Iesus non credebat semet ipsum eis eo quod ipse nosset omnes

Selv men Jesus ikke (be)trodde seg til dem fordi han å kjenne alle.

άντας,

Joh 2:25  καὶ τι οὐ χρείαν εχεν να τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰ

25 et quia opus ei non erat ut quis testimonium perhiberet de homine ipse

Og fordi han ikke  bruk hadde for at noen skulle vitne om mennesket,selv nemlig

ρ ἐγίνωσκε τί ν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

enim sciebat quid esset in homine

visste han hva (som) var i mennesket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar