mandag 2. mars 2015

Joh. kap. 3 - gresk-norsk-latin

3.

Joh 3:1  Ην δὲ νθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος νομα αὐτῷ, ρχων τῶ
ν ᾿Ιουδαίων.
Var men menneske av fariseerne, Nikodemus navnet hans, rådsherre jødenes

Joh 3:1  erat autem homo ex Pharisaeis Nicodemus nomine princeps Iudaeorum
Joh3:2οτος λθε πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ επεν αὐτῷ· ῥαββί, οδαμεν τι ἀπὸ Θε
Han kom til ham ved natt og sa til ham: rabbi/lærer, vi vet at fra Gud
Joh 3:2  hic venit ad eum nocte et dixit ei rabbi scimus quia a Deo venisti magister nemo enim potest haec signa facere quae tu facis nisi fuerit Deus cum eo
οῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν σὺ ποιεῖς,
du er kommet, en lærer. Ingen for disse tegn kan gjøre som du gjør
ἐὰν μὴ ᾖ ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτοῦ.
Hvis ikke er Gud med ham.
Joh 3:3  ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ επεν αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθ
Svarte Jesus og sa til ham:amen, sannelig sier jeg deg, hvis ikke noen blir født
Joh 3:3  respondit Iesus et dixit ei amen amen dico tibi nisi quis natus fuerit denuo non potest videre regnum Dei
ῇ νωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Ovenfra,på nytt ikke kan han se rike Guds.
Joh 3:4  λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος· πῶς δύναται νθρωπος γεννηθῆναι γέρω
Joh 3:4  dicit ad eum Nicodemus quomodo potest homo nasci cum senex sit numquid potest in ventrem matris suae iterato introire et nasci
Sier til ham Nikodemus: hvorledes kan menneske fødes gammel værende?
ν ν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆ
ikke kan han i/til magen morens han annen gang komme inn og fødes.
ναι;
Joh 3:5  ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ δατος καὶ
Joh 3:5  respondit Iesus amen amen dico tibi nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu non potest introire in regnum Dei
Svarte Jesus: amen, sannelig sier jeg deg, hvis ikke noen fødes av vann og
Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Ånd, ikke kan han komme inn i riket Guds.
Joh 3:6  τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ
Joh 3:6  quod natum est ex carne caro est et quod natum est ex Spiritu spiritus est
Det som er født av kjødet kjød er, og det som er født av
Πνεύματος πνεῦμά ἐστι.
Ånden ånd er.
Joh 3:7  μὴ θαυμάσῃς τι επόν σοι, δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι νωθεν.
Joh 3:7  non mireris quia dixi tibi oportet vos nasci denuo

Ikke undre deg at jeg sa til deg, det er nødvendig at dere fødes ovenfra.

Joh 3:8  τὸ πνεῦμα που θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾿ οὐκ οδας
Joh 3:8  Spiritus ubi vult spirat et vocem eius audis sed non scis unde veniat et quo vadat sic est omnis qui natus est ex Spiritu
Ånden hvor den vil blåser, og lyden dens hører du, men ikke du vet
πόθεν ρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οτως ἐστὶ πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Πνεύματος.
Hvorfra den kommer og hvor den farer. Slik er hv er som er født av Ånden.
Joh 3:9  ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ επεν αὐτῷ· πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;
Joh 3:9  respondit Nicodemus et dixit ei quomodo possunt haec fieri
Svarte Nikodemus og sa til ham: hvorledes kan disse ting skje?
Joh 3:10  ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ επεν αὐτῷ· σὺ ε ὁ διδάσκαλος τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ τ
Joh 3:10  respondit Iesus et dixit ei tu es magister Israhel et haec ignoras
Svarte Jesus og sa: Du er læreren Israels og dette ikke vet?
αῦτα οὐ γινώσκεις;

Joh 3:11  ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι τι οδαμεν λαλοῦμεν καὶ ἑωράκαμεν μαρτυροῦ
Joh 3:11  amen amen dico tibi quia quod scimus loquimur et quod vidimus testamur
Sannelig, amen sier jeg deg at det som vi vet, taler vi, og det som vi har sett
μεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε.
et testimonium nostrum non accipitis
vitner vi (om), og vitnesbyrdet  vårt dere ikke tar imot.
Joh 3:12  εἰ τὰ ἐπίγεια επον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν επω ὑμῖν τὰ
Joh 3:12  si terrena dixi vobis et non creditis quomodo si dixero vobis
Hvis de jordiske ting jeg sa dere, og ikke dere tror, hvorledes hvis jeg sier dere
ἐπουράνι  πιστεύσετε;
caelestia credetis
de himmelske, ville dere tro?
Joh 3:13  καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς
Joh 3:13  et nemo ascendit in caelum nisi qui descendit de caelo
Og ingen er steget opp til himmelen uten han som fra himmelen kom ned
, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ν ἐν τῷ οὐρανῷ.
Filius hominis qui est in caelo
Sønnen  menneskets som er i himmelen.
Joh 3:14  καὶ καθὼς Μωϋσῆς ψωσε τὸν φιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οτως ὑψωθῆναι δεῖ τ
Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik opphøyes bør, må
Joh 3:14  et sicut Moses exaltavit serpentem in deserto ita exaltari oportet
ὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,
sønnen menneskets.
Filium hominis
Joh 3:15  να πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ χῃ ζωὴν αἰώνιον.
For at alle som er troende på ham, ikke skal fortapes,men skal ha liv evig.
Joh 3:15  ut omnis qui credit in ipso non pereat sed habeat vitam aeternam
Joh 3:16  οτω γὰρ ἡγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, στε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογε
Slik for elsket Gud verden, slik at Sønnen sin en enbårne
Joh 3:16  sic enim dilexit Deus mundum ut Filium suum unigenitum daret
νῆ δωκεν, να πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ χῃ ζωὴν αἰώνιον.
Han gav, for at hver som er troende på ham, ikke skal fortapes, men skal ha liv evig.
ut omnis qui credit in eum non pereat sed habeat vitam aeternam
Joh 3:17  οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον να κρίνῃ τὸν
Ikke for/nemlig sendte Gud Sønnen sin til verden for å dømme
Joh 3:17  non enim misit Deus Filium suum in mundum ut iudicet mundum
κόσμον, ἀλλ᾿ να σωθῇ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ.
Verden, men for at skulle frelses verden ved ham.
sed ut salvetur mundus per ipsum
Joh 3:18  ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται, ὁ δὲ μὴ πιστεύων δη κέκριται, τι μὴ
Den som tror på ham, ikke blir dømt. Den men ikke tror alt er dømt, fordi ikke
Joh 3:18  qui credit in eum non iudicatur qui autem non credit iam
iudicatus
πεπίστευκεν εἰς τὸ νομα τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
han har trodd på navnet den enbårne Sønn Guds.
est quia non credidit in nomine unigeniti Filii Dei
Joh 3:19  ατη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, τι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἡγάπησα
Dette men er dommen, at lyset er kommet til verden, og elsket
Joh 3:19  hoc est autem iudicium quia lux venit in mundum et dilexerunt
ν οἱ νθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς· ν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ργα.
Menneskene mere mørket enn lyset, var nemlig/for onde deres gjerninger
homines magis tenebras quam lucem erant enim eorum mala opera
Joh 3:20  πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ρχεται πρὸς τὸ φῶς,

Joh 3:20  omnis enim qui mala agit odit lucem et non venit ad lucem ut non arguantur opera eius

να μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ργα αὐτοῦ·


Joh 3:21  ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ρχεται πρὸς τὸ φῶς, να φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ
Joh 3:21  qui autem facit veritatem venit ad lucem ut manifestentur eius opera quia in Deo sunt facta

ργα, τι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.

Joh 3:22  Μετὰ ταῦτα λθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν γῆ
Joh 3:22  post haec venit Iesus et discipuli eius in iudaeam terram et illic demorabatur cum eis et baptizabat

ν, καὶ ἐκεῖ διέτριβε μετ᾿ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν.

Joh 3:23  ν δὲ καὶ ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, τι δατα πολ
Joh 3:23  erat autem et Iohannes baptizans in Aenon iuxta Salim quia aquae multae erant illic et adveniebant et baptizabantur

λὰ ν ἐκεῖ. καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο·

Joh 3:24  οπω γὰρ ν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ ᾿Ιωάννης.
Joh 3:24  nondum enim missus fuerat in carcerem Iohannes

Joh 3:25  ᾿Εγίνετο ον ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Ιωάννου μετὰ ᾿Ιουδαίου περὶ κα
Joh 3:25  facta est ergo quaestio ex discipulis Iohannis cum Iudaeis de purificatione

θαρισμοῦ.
Joh 3:26  καὶ λθον πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην καὶ επον αὐτῷ· ῥαββί, ς ν μετὰ σοῦ πέ
Og de kom til Johannes og sa tila ham: Rabbi/lærer, han som var hos deg
Joh 3:26  et venerunt ad Iohannem et dixerunt ei rabbi qui erat tecum
ραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, δε οτος βαπτίζει καὶ πάντες ρχονται
på andre siden Jordan, om hvem du har vitnet, se han døper og alle kommer
trans Iordanen cui tu testimonium perhibuisti ecce hic baptizat et omnes veniunt
π ρὸς αὐτόν.
Til ham.
ad eum
Joh 3:27  ἀπεκρίθη ᾿Ιωάννης καὶ επεν· οὐ δύναται νθρωπος λαμβάνειν οὐδὲν,
Svarte Johannes og sa: Ikke kan menenske ta noe
Joh 3:27  respondit Iohannes et dixit non potest homo accipere quicquam nisi fuerit
ἐὰν μὴ ͅ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.
Uten at det ergitt ham fra himmelen.
ei datum de caelo
Joh 3:28  αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε τι επον· οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός, ἀλλ᾿ τι
Selv dere for meg vitner at jeg sa: ikke  er jeg Messias, men at
Joh 3:28  ipsi vos mihi testimonium perhibetis quod dixerim ego non sum Christus sed quia
ἀπεσταλμένος εἰμὶ μπροσθεν ἐκείνου.
utsendt jeg er foran ham.
missus sum ante illum
Joh3:29ὁ χων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ
Den havende bruden brudgom er. Men vennen brudgommens, som står og

Joh 3:29  qui habet sponsam sponsus est amicus autem sponsi qui stat et
ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. ατη ον ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πε
hørende ham, med glede gleder seg over røsten brudgommens. Denne nå gleden min, er
audit eum gaudio gaudet propter vocem sponsi hoc ergo gaudium meum impletum est
πλήρωται.
Er fullendt.
Joh 3:30  ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.
Joh 3:30  illum oportet crescere me autem minui
Han skal, må vokse, jeg men skal minke.
Joh3:31Ο νωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. ὁ ν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστ
Den ovenfra kommende over alle er. Den værende av jorden, av jorden er
Joh 3:31  qui desursum venit supra omnes est qui est de terra de terra est et
ι καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ· ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστί,
og av jorden han taler. Den fra himmelen kommende, over alle er.
de terra loquitur qui de caelo venit supra omnes est
Joh 3:32  καὶ ἑώρακε καὶ κουσε, τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐ
Joh 3:32  et quod vidit et audivit hoc testatur et testimonium eius nemo
Og det som han har sett og hørt,det vitner han, og vitnesbyrdet  hans ingen
δεὶς λαμβάνει·
tar imot.
accipit
Joh 3:33  ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν τι ὁ Θεὸς ἀληθής ἐστιν.
Joh 3:33  qui accipit eius testimonium signavit quia Deus verax est
Den som mottagende hans vitnesbyrd, stadfestet at Gud snadru er.
Joh 3:34  ν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς, τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ· οὐ γὰρ ἐκ μέτρου
Den for sende Guden, ordene Guds taler. Ikke nemlig etter mål
Joh 3:34  quem enim misit Deus verba Dei loquitur non enim ad mensuram
δίδωσιν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα.
Gir Guden Ånden-
dat Deus Spiritum
Joh 3:35  ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱόν καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
Joh 3:35  Pater diligit Filium et omnia dedit in manu eius
Faren elsker Sønnen og alt har (han) gitt i hans hand.
Joh 3:36  ὁ πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν χει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ Υἱῷ
Joh 3:36  qui credit in Filium habet vitam aeternam qui autem incredulus
Den som tror på Sønnen har liv evig.den som men (er) vantro
εται ζωήν, ἀλλ᾿ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ᾿ αὐτόν.
οὐκ ψest Filio non videbit vitam sed ira Dei manet super eum

mot Sønnen ikke skal se liv, men vrede Guds blir over ham.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar